Rreth Pilot Masës

Kjo uebfaqe është zhvilluar nën pilot masën të projektit rajonal Platforma e Punësimit dhe Çështjeve Sociale – ESAP 2. ESAP 2 është financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO).

Në bashkëpunim me HOTAM, ESAP 2 piloton masën “Të bëjmë punën e deklaruar tërheqëse për punëdhënësit dhe të punonjësuarit” (MDWA). Kjo masë synon të gjenerojë dëshmi mbi efektivitetin e thjeshtimit të procedurave të punësimit dhe kontributit më të ulët të sigurimeve shoqërore për punëtorët afatshkurtër në uljen e punësimit joformal dhe punës së padeklaruar.

Masa zbatohet në komunat e Ohrit dhe Strugës në Maqedoninë e Veriut.